Algemene verkoopvoorwaarden

 

Door te klikken op "Bevestigen & bestelling versturen" bevestigt u, dat u de algemene voorwaarden voor gebruikers hebt gelezen en hiermee instemt. Daarnaast stemt u er ook mee in, dat uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met sectie 3 hieronder.1. Over Mr Perswall

1.1. Om te winkelen bij Mr Perswall moet u ten minste 18 jaar oud en bevoegd zijn om overeenkomsten aan te gaan. Daarnaast moet u de algemene voorwaarden accepteren, zoals hieronder omschreven.

1.2. Deze algemene verkoopvoorwaarden omschrijven de regels die van toepassing zijn op bestellingen geplaatst op mrperswall.nl. Door in te stemmen met deze voorwaarden gaat u ermee akkoord te allen tijde gebonden te zijn aan de onderhavige versie van de algemene voorwaarden.

 

2. Contractuele partijen & betalingsvoorwaarden

2.1. Op het moment dat u uw aankoop registreert, selecteert u de winkel bij wie u wilt betalen en waar u uw behang wenst af te halen. Met andere woorden, u gaat een koopovereenkomst aan met uw winkel en uw producten worden bij deze winkel afgeleverd. Deze winkel geeft u advies en tips over behangen en handelt eventuele klachten af.

2.2. U betaalt voor uw behang op het moment dat u het bij uw “winkel afhaalt, d.w.z. de winkel die u geselecteerd hebt toen u uw bestelling plaatste.

 

3. Registratie & beheer van persoonsgegevens

3.1. Aan uw registratie bij Mr Perswall zijn geen kosten verbonden en u bent niet tot een aankoop verplicht.

3.2. Als u een bestelling plaatst, moet u de in het registratieformulier gevraagde informatie invullen. Deze informatie omvat onder andere uw naam, adres en contactgegevens, waaronder een e-mailadres die het doet.

Bij Mr Perswall verwerken wij uw gegevens om onze verplichtingen jegens u uit hoofde van de overeenkomst waar te kunnen maken, uw producten af te kunnen leveren, enz. Wij gebruiken uw gegevens ook om u aanbiedingen toe te zenden en u te informeren over nieuwe producten of diensten. Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan andere bedrijven binnen onze groep en aan de door u geselecteerde winkel(s). Door uw gegevens in te vullen en uw bestelling te plaatsen, stemt u ermee in, dat wij uw persoonsgegevens verwerken volgende de vermelde voorwaarden.
 
Indien u uw instemming gedeeltelijk of geheel wilt intrekken, dient u een schriftelijke kennisgeving te sturen naar het onderstaande adres. Mocht het intrekken van uw instemming betekenen, dat het voor ons bij Mr Perswall problematisch wordt onze verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen, dan zijn wij gerechtigd de levering van de bestelde producten te weigeren of de overeenkomst per direct te ontbinden. Mocht u meer informatie willen over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, dan kunt u contact met ons opnemen via het onderstaande adres”

3.3. Aanbiedingen en nieuws kunnen rechtstreeks via de mail dan wel via andere middelen verzonden worden. Mr Perswall verstuurt echter geen advertentiemateriaal per e-mail of sms/mms zonder dat u daar uitdrukkelijk om gevraagd hebt, bijvoorbeeld doordat u uw e-mailadres hebt opgegeven bij uw aanmelding voor onze nieuwsbrief of doordat u ervoor gekozen hebt een sms-bericht te willen ontvangen zodra uw behang is afgeleverd.

 

 

4. Wachtwoord

4.1. Als u zich aanmeldt, ontvangt u een klantaccount met een persoonlijk wachtwoord van ons. U kunt het wachtwoord gebruiken om uw behang naar eigen inzicht aan te passen en/of te shoppen bij mrperswall.nl.

4.2. U bent er zelf verantwoordelijk voor, dat u uw wachtwoord vertrouwelijk houdt, op een veilige locatie bewaard en voorkomt dat onbevoegde personen erover kunnen beschikken. Mocht u vermoeden, dat een ander persoon gebruik maakt van uw wachtwoord, dan is het uw plicht ons daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen, zodat wij het wachtwoord kunnen blokkeren of vervangen.

4.3. U bent verantwoordelijk voor alle handelingen op mrperswall.nl, die worden uitgevoerd met behulp van uw wachtwoord. Mr Perswall is niet verplicht compensatie aan te bieden in geval van schade of verlies als gevolg van een onbevoegd gebruik. Alle bestellingen geplaatst onder uw wachtwoord resulteren in een betalingsverplichting voor u, tenzij wij voorafgaand door u geïnformeerd zijn, dat uw wachtwoord gebruikt is door een onbevoegd persoon.

 

5. Bestellingen & leveringsvoorwaarden

5.1. Alle producten op mrperswall.nl worden verkocht tegen de op de website vermelde prijs (inclusief btw), onder voorbehoud van beschikbaarheid. Helaas kunnen wij niet garanderen, dat producten die niet meer op voorraad zijn op een later tijdstip alsnog geleverd kunnen worden of vervangen worden door vergelijkbare producten. Om deze reden kan het zijn, dat wij een bestelling geheel of gedeeltelijk moeten weigeren. Als wij een bestelling weigeren, dan is onze weigering ook van toepassing op latere perioden.

5.2. U plaatst uw bestellingen door met uw wachtwoord in te loggen op mrperswall.nl. De bestelling wordt voor ons pas bindend na ontvangst van uw bevestiging. Een bevestiging wordt normaal gesproken binnen een uur na uw bestelling per e-mail verzonden en blijft ook van kracht indien de bevestiging naar een onjuist e-mailadres is verstuurd.

5.3. Een normale levertijd is 2 tot 3 weken na onze bevestiging. U haalt uw behang af en betaalt bij de winkel die u tijdens het plaatsen van uw bestelling hebt geselecteerd. Mocht uw product niet geleverd kunnen worden binnen de normale levertermijnen, dan proberen wij altijd contact met u op te nemen om een nieuwe datum af te spreken waarop de levering kan plaatsvinden.

 

6. Geen recht op herroeping

6.1. In geval een product nadrukkelijk is voorzien van een persoonlijke voorkeur of is geproduceerd in overeenstemming met specifieke wensen van de klant. Kunnen wij het product niet terugnemen, aangezien het product dat u via mrperswall.nl aanschaft heeft speciaal op maat is gemaakt in overeenstemming met uw bestelling en speciaal voor u is geproduceerd.

6.2. Door in te stemmen met deze voorwaarden stemt u er ook mee in, dat u geen recht hebt op herroeping.

 

7. Reclames

7.1. Bij Mr Perswall besteden we bijzonder veel aandacht aan de kwaliteit van onze producten. Mocht een product dat u besteld hebt op mrperswall.nl bij levering defect of beschadigd blijken te zijn, dan kunt u een reclame indienen. Hetzelfde geldt voor defecten die al bestonden tijdens de levering, maar die pas op een later tijdstip aan het licht komen. Het is belangrijk dat u het behang altijd controleert voordat u het op de muur aanbrengt; defecten die op het behang zichtbaar zijn voorafgaand aan het behangen, bieden u geen recht op compensatie voor de kosten van het behangen.

7.2. Mocht u een reclame willen indienen over uw behang, dan moet u dit onder opgave van redenen bij uw winkel doen (het adres staat vermeld in uw bevestiging). U dient uw reclame over een defect altijd binnen een redelijke termijn na het ontdekken van het defect in te dienen. Een reclame wordt altijd beschouwd als te zijn ingediend binnen een redelijke termijn als deze binnen twee maanden na ontdekking van het defect wordt ingediend. Het is echter niet mogelijk om drie jaar na levering van uw behang een reclame in te dienen.

7.3. Indien een reclame binnen de redelijke termijn is ingediend en het defect niet kan worden verholpen, dan stellen uw winkel en Mr Perswall u schadeloos door u een nieuw product aan te bieden.

 

8. Afsluiting

Indien u in strijd handelt met deze gebruikersvoorwaarden, dan zijn wij gerechtigd uw account af te sluiten.

 

9. Overdracht

Uw account bij Mr Perswall is persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan derden. Wij zijn gerechtigd alle of bepaalde rechten en verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden (zoals het recht op betaling) aan derden over te dragen. Wij zijn ook gerechtigd onderaannemers in te schakelen om onze verplichtingen na te kunnen komen.


10. Wijzigingen op deze voorwaarden

Wijzigingen en aanvullingen op deze voorwaarden treden in werking nadat er een kennisgeving en een kopie van de nieuwe voorwaarden op mrperswall.nl is geplaatst en per e-mail is verstuurd naar iedereen met een account. Het is dan ook van belang, dat het e-mailadres waarmee u zich registreert een e-mailadres is dat u daadwerkelijk gebruikt. Wij zijn echter te allen tijde gerechtigd per direct wijzigingen door te voeren indien dergelijke wijzigingen ons wettelijk, per verordening of van overheidswege worden opgelegd. Mocht u niet kunnen instemmen met een wijziging of een aanvulling op de voorwaarden, dan bent u gerechtigd uw account op te zeggen door een schriftelijke kennisgeving te sturen naar het onderstaande adres. Indien u uw account niet opzegt, dan betekent dat, dat u instemt met de nieuwe voorwaarden.

 

11. Copyright

Alle afbeeldingen, teksten en andere content op mrperswall.nl worden beschermd aan de hand van een copyright, bescherming van handelsmerken en andere wetgeving en voorschriften op het gebied van intellectuele eigendomsrechten. Tenzij nadrukkelijk anders vermeld, zijn alle materialen op mrperswall.se ons exclusieve eigendom. Met andere woorden: het is niet toegestaan om afbeeldingen te gebruiken voor een ander doeleinde dan het creëren van een behang.

 

12. Overmacht

Geen van de partijen kan aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of verliezen als gevolg van een geval van overmacht voor een van de partijen, waardoor het nakomen van de betreffende verplichting in ernstige mate wordt belemmerd, dan wel waardoor het nakomen van de verplichting financieel niet langer verdedigbaar is. Mocht een van de partijen een beroep doen op een dergelijk geval van overmacht, dan dient de andere partij hiervan terstond op de hoogte te worden gesteld.

 

13. Verplichte wetgeving

Niets in deze voorwaarden mag op dusdanige wijze worden geïnterpreteerd, dat het beschouwd kan worden als een uitzondering op of een verwerping van de verplichte wetgeving van toepassing op aankopen conform deze voorwaarden.

 

14. Geschillen

14.1. Alle geschillen die ontstaan in verband met deze verkoopvoorwaarden zullen worden voorgelegd aan een Nederlandse rechtbank.

14.2. Als algemene richtlijn geldt, dat Mr Perswall en haar winkels de aanbevelingen van de Nederlandse nationale klachtencommissie opvolgen.

 

15. Adres voor correspondentie inzake persoonsgegevens

 

Voca bv
Postbus 271
1270 AG Huizen Nederland
 
Member of WallVision group
Boråstapeter
Cole & Son
Engblad & Co
Mr Perswall